ՀՀԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՎԱՆԱՁՈՐԻ Ս. ԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

0612.02.5 «Հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և համակարգչային ցանցերի տեխնիկական սպասարկում»


Միջին մասնագիտական կրթության 0612.02.5 «Հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և համակարգչային ցանցերի տեխնիկական սպասարկում» մասնագիտությամբ մասնագետն իրականացնում է հետևյալ զբաղմունքները.


1)տեխնիկներ և օպերատորներ՝ հաշվողական տեխնիկայի միջոցների տեխնիկական սպասարկման,

2)տեխնիկներ և օպերատորներ՝ համակարգչային սարքավորումների սպասարկման

3)տեխնիկներ՝ հաշվողական տեխնիկայի և ցանցերի ապարատածրագրային միջոցների մշակման, հավաքման, կարգաբերման,

4)ադմինիստրատորներ՝ ցանցային,

5)տեխնիկներ՝ համակարգչային ցանցերի սպասարկման:


Միջին մասնագիտական կրթության 0612.02.5 «Հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և համակարգչային ցանցերի տեխնիկական սպասարկում» մասնագիտությամբ 0612.02.01.5 «Տեխնիկ՝ հաշվողական տեխնիկայի և համակարգչային ցանցերի տեխնիկական սպասարկման» որակավորված մասնագետի՝ զբաղմունքների ոլորտում մասնագիտական պարտականություններն են.


1. գիտական հետազոտություններում և նախագծային աշխատանքների ընթացքում, տեխնոլոգիական, տնտեսական և սոցիալական համակարգերի կառավարման մեջ, ինչպես նաև մարդու հումանիտար գործունեության բնագավառներում հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և համակարգչային ցանցերի տեխնոլոգիաների կիրառելը,

2. հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և համակարգչային ցանցերի նախապատրաստելը, կարգավորելը, կարգաբերելը, գործարկելը, դրանց ոչ բարդ նորոգումներ, տեխնիկական սպասարկում, թեսթային ստուգումներ, կանխարգելիչ միջոցառումներ և զննումներ կատարելը, դրանց աշխատանքը հսկելը,

3. հաշվողական տեխնիկայի միջոցները և համակարգչային ցանցերը օգտագործել տեղեկատվության գրանցման,պահպանման, մշակման և հաղորդման նպատակներով,

4. հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և ցանցային սարքավորումների կատարելագործման, ինչպես նաև փորձնական նմուշների փորձարկման բնագավառում տեխնիկական օգնություն ապահովելը,

5. կատարել հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և համակարգչային ցանցերի անհրաժեշտ պարզ վերանորոգման աշխատանքներ՝ օգտվելով տեխնիկական փաստաթղթերից,

6. տեղեկատվության մշակման սխեմաներ, խնդիրների լուծման ոչ բարդ ծրագրեր և ալգորիթմներ մշակելը, ինչպես նաև համակարգերի գործող փոխդասավորությունն ապահովող համակարգչային ծրագրեր միացնելը,

7. մշակվող ծրագրային միջոցների աշխատունակության փորձնական ստուգումներին մասնակցելը,

8. հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և համակարգչային ցանցերի տեխնիկական զարգացմանն առնչվող մշակումներին մասնակցելը,

9. օգտվողների հարցումների և տեխնիկական միջոցների հնարավորությունների հիման վրա հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և համակարգչային ցանցերի ծրագրային ապաովման հարցերով խորհրդատվություն,

10. ցանցային տեխնոլոգիաների ապարատածրագրային ապահովման և տեղեկատվական անվտանգության պահպանման միջոցների և միջոցառումների իրականացնելն ու հետևելը,

11. համակարգիչները և դրանց համակարգերը կիրառելիս հաշվողական միջոցների աշխատանքը վերահսկող և տեխնիկական ու ծրագրային ապահովման փոխադարձ կապը պահպանող ծրագրերի տվյալները մշակելը, գրառելը և թարմացնելը,

12. նախագծակոնստրուկտորական, տեխնոլոգիական և այլ տեխնիկական փաստաթղթերի ձևակերպելը,

13. համակարգչային տարբեր կայանների միջև հաղորդակցման ցանց ստեղծելը և աշխատանքի ապահովումը,

14. այլ կազմակերպությունների մշակած պատրաստի ծրագրերը կիրառելը,

15. հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և համակարգչային ցանցերի փաստաթղթերի սպասարկելը, նորացնելը, ճշտելը՝ ըստ համապատասխան մուտքային և ելքային տվյալների փոփոխման և հաշվողական համակարգերի առանձնահատկությունների ու կառուցվածքի,

16. բովանդակությամբ կից պարտականություններ կատարելը: