ՀՀԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՎԱՆԱՁՈՐԻ Ս. ԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

0207 «ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»

Այսօր ՀՀ-ն իր քաղաքական և տնտեսական դաշտերում շփման այնպիսի բարձր մակարդակի վրա է, որ անհրաժեշտ է դարձել թարգմանիչների որակական և քանակական աճի: «Որքան լեզու գիտես, այնքան մարդ ես»,- իզուր չէ ասված: Իսկ եթե «Թարգմանություն» մասնագիտությանն էլ ավելացնենք մեկ այլ ոչ պակաս պահանջարկ ունեցող «Գործավարություն» մասնագիտությունը, ապա կարող ենք ասել, որ ժամանակակից Հայաստանում այն թարմ է ու մոդեռն, խոստումնալից և անհրաժեշտ կյանքի շատ ոլորտներում:

Տվյալ մասնագիտությամբ քոլեջում գործում էր կրթության առկա ձևը

Ընդունելությունը կատարվում էր հիմնական ընդհանուր /9-ամյա/ և միջնակարգ (լրիվ) /12-ամյա/ կրթության հիմքով:

Հիմնական ընդհանուր կրթությամբ ուսուցման տևողությունը 4 տարի էր, իսկ միջնակարգ (լրիվ) կրթությամբ` 3 տարի:

ՈՒսումնական պլանը հագեցած էր պրակտիկաներով, որն անց էին կացնում նաև Մարզային Արխիվում:

Շրջանավարտները ստանում էին պետական դիպլոմ միջին մասնագիտական կրթությամբ «Թարգմանիչ-գործավար» որակավորումով:

Միջին մասնագիտական կրթության 0207 «Թարգմանություն և գործավարություն» մասնագիտությամբ մասնագետն իրականացնում է հետևյալ զբաղմունքները.

1. կատարել գրավոր և բանավոր թարգմանություններ` ապահովելով բնագրի ոգու և ոճի հնարավորինս ճշգրիտ փոխանցումը,

2. կազմել փաստաթղթեր,

3. կազմակերպել փաստաթղթաշրջանառության գործընթացները,

4. ձևավորել գործ,

5. նախապատրաստել գործը արխիվ հանձնման,

6. կազմակերպել փաստաթղթերի արխիվային պահպանությունը,

7. իրականացնել կազմակերպության ղեկավարի կազմակերպական և տեխնիկատեղեկատվական աշխատանքները:

Միջին մասնագիտական կրթության 0207 «Թարգմանություն և գործավարություն» մասնագիտությամբ մասնագետի` զբաղմունքների ոլորտում մասնագիտական պարտականություններն են.

1. կատարել գրավոր թարգմանություն մեկ լեզվից մյուսը` պահպանելով բնագրի ճիշտ նշանակությունը, ապահովելով արտահայտությունների, տերմինների, բնագրի ոգու և ոճի հնարավորինս ճշգրիտ փոխանցումը,

2. կատարել բանավոր թարգմանություն մեկ լեզվից մյուսը, հատկապես պաշտոնական հանդիպումների, խորհրդակցությունների, նիստերի և այդ կարգի այլ միջոցառումների ժամանակ, ապահովելով ոգու և ոճի հնարավորինս ճշգրիտ փոխանցումը,

3. կազմել փաստաթղթեր,

4. ընդունել և առաքել փաստաթղթեր,

5. գրանցել, որոշարկել փաստաթղթերը, հանձնել ղեկավարին` մակագրման, ստորագրման կամ հաստատման,

6. կազմել պատասխան փաստաթղթերի նախագծերը, համաձայնեցնել ղեկավարի հետ և ներկայացնել ստորագրման,

7. փաստաթղթերը հանձնել կատարողներին և հետևել փաստաթղթերի կատարման ժամկետներին, հիշեցնել փաստաթղթի կատարման ժամկետի մասին,

8. ձևավորել գործ,

9. մշակել գործերի անվանացանկ,

10. իրականացնել փաստաթղթերի փորձաքննության արժեքավորում և նախապատրաստել գործերը արխիվ հանձնման,

11. կազմակերպել այցելուների ընդունելություն, ծանոթանալ նրանց խնդիրներին և ընթացք տալ դրանց` իր իրավասության շրջանակներում, ուղղորդել համապատասխան ստորաբաժանումներ կամ ցուցակագրել ղեկավարի ընդունելության համար,

12. ապահովել խորհրդակցությունների, ժողովների, հանդիպումների և այլ միջոցառումների անցկացումը, կազմել միջոցառման օրակարգը, մասնակիցների ցուցակը, դրանք համաձայնեցնել ղեկավարի հետ, նախապատրաստել անհրաժեշտ փաստաթղթերը,

13. հաղորդակցման տարբեր միջոցներով մասնակիցներին տեղեկացնել հանդիպման օրը, ժամը, վայրը, նպատակը և քննարկվելիք հարցերի շրջանակը,

14. մասնակցել միջոցառումներին, արձանագրել դրանց ընթացքն ու արդյունքները,

15. կազմակերպել հեռախոսազանգերի կատարում և ընդունում,

16. ապահովել ղեկավարին անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ,

17. վարել հաստատությունը կադրերով համալրելու և աշխատակիցների աշխատանքային տեղափոխությունների և աշխատանքից արձակման գործընթացները, կազմել աշխատողների արձակուրդների ժամանակացույցը, հետևել դրա իրականացմանը և պատրաստել արձակուրդի հրամանները,

18. կազմակերպել աշխատողների գործուղումները,

19. կազմել ղեկավարի աշխատանքային ժամանակացույցը, կատարել համապատասխան հիշեցումներ,

20. ապահովել ղեկավարի աշխատատեղը գրասենյակային պիտույքներով, կազմտեխնիկայով և տեխնիկական այլ միջոցներով:

Քոլեջն ուներ պայմանագիր Վանաձորի Պետական Մանկավարժական Ինստիտուտի հետ, համաձայն որի «լավ» և «գերազանց» առաջադիմություն ունեցող շրջանավարտները կարող էին առանց ընդունելության քննությունների /հարցազրույցով/ ընդունվել վերոհիշյալ ինստիտուտ և շարունակել ուսումը համապատասխան մասնագիտության 2-րդ կամ 3-րդ կուրսում:

Քոլեջը միակն է տարածաշրջանում, որն ունի տվյալ մասնագիտության դասավանդման շուրջ 10 տարվա փորձ և բավականին հարուստ ուսումնատեխնիկական բազա, այդ թվում նաև 2 լինգաֆոնային և ուստեխմիջոցների կաբինետներ: